NEDEN SAMPAŞ?

SAMPAŞ Kentsel Dönüşüm Projeleri ile, insan ve vizyon odaklı, mekânsal, bütüncül, toplumsal ve ekonomik gelişme stratejilerin ortaya konulduğu bir planlama yaklaşımı ile prestijli yeni mekanlar yaratmayı hedeflemektedir.

SAMPAŞ; Mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden oluşan uzman teknik kadrosu ile hizmet vermektedir.

AKILLI KENTSEL DÖNÜŞÜM’ÜN BELEDİYE’YE AVANTAJLARI

Her şeyden önce kentsel dönüşüm için gerekli olan kent ve kentliye ait bilgiler, adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespit edilebilecektir.

Bu sayede, bilgiye dayalı yönetim anlayışı ve katılımcı belediyecilik hedefine daha kolay ulaşılacaktır. Bilgi toplumu olmayı amaçladığımız bu yüzyılda, belediyelerin ulaşacağı bu veriler, çağdaş belediyecilik anlamında ve hizmet kalitesi ve etkinliği anlamında büyük önem taşımaktadır.

Akıllı kentsel dönüşümün sonucu olarak “insan odaklı” yönetim anlayışının yaygınlaşması, belediyelerin ve dolayısıyla kentlerin marka değerini artıracak, belediyelerin daha etkin hizmet vermesini sağlayacak ve nihayetinde kentlilerin yaşam kalitelerini yükseltecektir.

Doğal olarak hane halklarının memnuniyetinin artması ve daha yüksek standartlarda hizmet almasının geri dönüşü belediyeler açısından arzu edilen bir durumudur.

SÜREÇLERDE BELEDİYE’NİN ROLÜ

Kentsel dönüşümde belediyelerin görevleri 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında açıklanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulama esasında belirleyici olmaktadır.

Süreç şu şekilde işlemektedir:

  1. Kanuna göre riskli yapıların tespiti, yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılarak sonuç bakanlığa veya idareye bildirilmektedir. (Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere)
  2. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır.
  3. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde itiraz edilebilir.
  4. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır.
  5. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.
  6. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.

Yukarıda bahsi geçen “İdareler”; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri ifade etmektedir.